مطالعات اجتماعی
اجتماع 
همکار عزیز لطفا" کتاب جدید تالیف  مطالعات درس هفتم سال هشتم رابررسی و تحلیل کنید باتشکر 

[ دوشنبه ششم بهمن 1393 ] [ 12:35 ] [ فاطمی ]
همکار گرامی لطفا"  کتاب جدید التالیف مطالعات را بصورت طولی و عرضی بررسی کنید

[ دوشنبه ششم بهمن 1393 ] [ 12:28 ] [ فاطمی ]

فصل اول

 

درس اول :

1-چه تفاوتی بین فعالیت های انسانی با فعالیت موجودات دیگر وجود دارد؟ ( ارزشیابی )

2-کنش انسانی را تعریف کنید. ( دانش )

3-انواع کنش های انسانی را با ذکر نمونه بیان کنید. ( دانش و کاربرد )

4-مهم ترین ویژگی های کنش انسانی کدامند ؟ ( درک و فهم )

5-آیا پیامدهای کنش ،وابسته به اراده و آگاهی انسان ها می باشد ؟ ( ارزشیابی )

6-نتایج و پیامد های کنش انسانی را توضیح دهید. ( درک و فهم )

7-چه تفاوتی بین پیامدهای ارادی و غیرارادی کنش انسانی وجود دارد ؟ ( ارزشیابی )

 

درس دوم :

1-به نظر دانشمندان ، تفاوت علوم مختلف در چیست ؟ ( درک و فهم )

2-علوم انسانی در چه موضوعاتی بحث می کند ؟ ( درک و فهم )

3-علوم انسانی چه تفاوتی با علوم طبیعی دارد ؟ ( ارزشیابی )

4-فلسفه در باره ی چه موضوعی بحث می کند ؟ ( درک و فهم )

5-منظور از قانون علیت چیست ؟ ( درک و فهم )

6-به نظر شما ، فلسفه جز علوم طبیعی است یا علوم انسانی ؟ ( ترکیب )

 

درس سوم :

1-خانواده ها ، رشته های علمی را با چه معیاری مقایسه می کنند ؟ ( تجزیه )

2-آینده ی شغلی را چه عاملی تعیین می کند و چگونه تغییر می یابد ؟ ( درک و فهم )

3-رشته های علمی را برچه اساسی رتبه بندی می کنند ؟ ( تجزیه )

4-موضوع مورد بحث علوم طبیعی چیست ؟ ( درک و فهم )

5-علوم طبیعی ، چه فایده هایی دارد ؟ ( دانش )

6-چرا به علوم طبیعی ، علوم ابزاری نیز گفته می شود ؟ ( ارزشیابی )

7- علوم انسانی چه فایده هایی دارد ؟ ( دانش )

8-چرا به علوم انسانی ، علوم تفهمی و علوم انتقادی نیز گفته می شود ؟ ( ارزشیابی )

9-علوم انسانی ، چه اهمیت و برتری بر علوم طبیعی دارند ؟ ( ارزشیابی )

 

 

درس چهارم :

1-کنش اجتماعی را تعریف کنید . ( دانش )

2-چه رابطه ای بین کنش انسانی و کنش اجتماعی وجود دارد ؟ ( تحلیل )

3-منظو از پدیده های اجتماعی چیست ؟ با ذکر مثال توضیح دهید. ( دانش و کاربرد )

4-نخستین پدیده ی اجتماعی چیست و آثار و پیامدهای آن چه می باشد ؟ ( دانش )

5-عامل اصلی در شکل گیری هنجارها و تحقق ارزش ها چه می باشد ؟ ( تحلیل )

6-چه رابطه ای بین پدیده های مختلف اجتماعی وجود دارد ؟ ( تجزیه )

7-نظام اجتماعی کلان ، چه موقع دارای انسجام ، و چه موقع دستخوش تغییر می شود ؟ ( ارزشیابی )

 

درس پنجم :

1-علوم مختلف از چه جهاتی با هم تمایز دارند ؟ ( تجزیه )

2-علوم اجتماعی را تعریف کنید. ( دانش )

3-موضوع علوم اجتماعی چیست ؟ ( درک و فهم )

4-علوم اجتماعی چه فایده هایی دارد ؟ ( درک و فهم )

5-چرا علوم اجتماعی نسبت به علوم طبیعی ، از پیچیدگی بیش تری برخوردار است ؟ ( ارزشیابی )

6-شاخه های علوم اجتماعی را نام ببرید . ( دانش )

7-هریک از شاخه های مختلف علوم اجتماعی ،( اقتصاد، حقوق ، سیاست ، تاریخ ، باستان شناسی ، مردم شناسی و جامعه شناسی )  در چه زمینه هایی  بحث می کنند ؟ ( درک و فهم )

8-جامعه شناسی را تعریف کنید.( دانش )

9-منظور از جامعه شناسی خرد و کلان چیست ؟ ( تجزیه )

 

درس ششم :

1-ویژگی جامعه شناسی قرن نوزدهم چیست ؟ ( درک و فهم )

2-ویژگی جامعه شناسی پوزیتویسم چیست ؟ ( درک )

3-بنیان گذار جامعه شناسی پوزیتویسم چه کسی می باشد ؟ ( دانش )

4- موضوع جامعه شناسی پوزیتویسم چه بود ؟ ( درک )

5-جامعه شناسی پوزیتویستی از چه روشی استفاده می کند ؟ ( درک )

6-هدف جامعه شناسی پوزیتویستی چیست ؟( تحلیل )

7-بنیانگذاران جامعه شنسی تفهمی چه کسانی بودن و چه نظری داشتند ؟ ( درک )

8-موضوع مورد بحث جامعه شناسی تفهمی چیست ؟ ( درک )

9-ماکس وبر در روش خود ، به چه نکاتی توجه داشت ؟ ( تحلیل )

10-هدف جامعه شناس تفهمی چه بود ؟ ( تحلیل )

11-موضوع مورد بحث جامعه شناسی انتقادی چه بود ؟( درک )

12-جامعه شناسی انتقادی از چه روشی استفاده می کرد ؟ ( درک )

13-هدف جامعه شناسی انتقادی چه بود ؟ ( تحلیل )

 

درس هفتم :

1-قبل از قرن نوزدهم ، علوم مختلف در یک تقسیم بندی کلان به چند دسته تقسیم می شد؟ ( دانش )

2-منظور از علوم نظری و علوم عملی چه بود ؟ ( درک )

3-علوم نظری از چه بخش هایی تشکیل یافته بود ؟ ( درک )

4-علوم عملی از چه بخش هایی تشکیل یافته بود ؟ ( درک )

5-عقل نظری در چه موردی بحث می کند ؟ ( تحلیل )

6- موضوع مورد بحث عقل عملی چه می باشد ؟ ( تحلیل )

7-چرا فارابی علم اجتماعی را ، علم تدبیر مدن می نامد ؟ ( درک )

8-علامه طباطبایی در باره ی عقل عملی چه نظری دارد ؟ ( درک )

9- منظور از اعتباریات چیست ؟ ( درک )

10- اعتباریات چه ویژگی هایی دارند ؟ ( تجزیه )

 

 

 

فصل دوم

درس هشتم:

1-موجودات زنده ( اندام واره ) چه ویژگی هایی دارند ؟ ( تجزیه )

2-جهان اجتماعی با موجودات زنده چه شباهت و چه تفاوت هایی دارد ؟ ( تحلیل )

3- فرهنگ چیست ؟ ( دانش )

4-جهان اجتماعی چه موقع از بین می رود و چه موقع تداوم می یابد ؟ ( تحلیل )

 

درس نهم :

1-دانشمندان جهان اجتماعی را بر چه اساسی تقسیم بندی می کنند ؟ ( دانش )

2-جهان اجتماعی براساس نظام اجتماعی از چه اجزایی تشکیل شده است ؟ ( دانش )

3-جهان اجتماعی براساس اندازه و دامنه چگونه تقسیم می شود ؟ ( درک )

4-تقسیم جهان اجتماعی براساس ذهنی و عینی بودن چگونه است ؟ ( درک )

5-منظور از لایه های سطحی و عمیق جهان اجتماعی چیست ؟ ( درک )

6-نماد چیست و از نمادها چه استفاده ای می شود ؟ ( دانش و کاربرد)

7-چه تفاوی بین نمادها و ارزش ها و هنجارها وجود دارد ؟ ( ارزشیابی)

8-نمادها و هنجارها و ارزش ها ، در کدام یک از لایه های اجتماعی قرار دارند و چرا ؟ ( تحلیل )

9-عمیق ترین لایه و پدیده ی اجتماعی چیست ؟ ( ارزشیابی )

 

 

درس دهم :

1-علت پیدایش جهان های مختلف چیست ؟ ( درک )

2-چگونه و چه زمانی جهان اجتماعی تغییر می کند ؟ ( تجزیه ، درک)

3-تفاوت های سطحی و عمیق جهان های اجتماعی کدامند ؟ ( ارزشیابی )

4-عناصر محوری جهان اسلام کدامند ؟ ( درک )

5-مفاهیم محوری جهان جاهلی چه بود ؟ ( درک )

 

درس یازدهم :

1-تغییر الزامات جهان اجتماعی ، چه پیامدی می تواند داشته باشد ؟ ( تحلیل )

2-برخی از جهان ها ، چگونه فرصت ها را نادیده گرفته و نیز محدودیت هایی را ایجاد می کنند ؟ ( درک )

3- جهان های اجتماعی را چگونه می توان مورد داوری قرار داد ؟ ( ارزشیابی )

4-منظور از جهان متجدد چیست ؟ ( دانش )

5-جهان متجدد از نظر ماکس وبر چه ویژگی هایی دارد ؟ ( دانش )

6-منظور از افسون زدایی جهان متجدد چیست ؟ ( درک )

7-منظور از عقلانیت ذاتی ، جهان متجدد چیست ؟ ( درک )

 

درس دوازدهم :

1-دیدگاه تک خطی جوامع را توضیح دهید. ( درک )

2-به کدام جوامع ، جهان های اجتماعی در طول هم گفته می شود ؟ ( درک )

3-حرکت طولی جوامع به چند مقطع تقسیم می شود ؟ ( تجزیه )

4-تفاوت دو جامعه مکانیکی و ارگانیکی چیست ؟ ( ارزشیابی )

5-جهان های اجتماعی در عرض هم چه ویژگی هایی دارند ؟ ( درک )

6-جهان های اجتماعی براساس نوع فرهنگ و اعتقادات ، به چند دسته تقسیم می شوند ؟ ( تجزیه )

7-منظور از فرهنگ سکولار چیست ؟( دانش )

8-فرهنگ معنوی چه دیدی نسبت به جهان دارد ؟( تحلیل )

9-جامعه مقدس و معنوی به چند صورت تقسیم می شود ؟ ( تجزیه )

10-جهان اجتماعی بشر براساس صادق یا کاذب بودن به چند دسته تقسیم می شود؟ ( دانش )

 

 

فصل سوم

 

درس سیزدهم :

1-منظور از شناخت عمومی چیست ؟ ( درک )

2-باذکر مثال توضیح دهید که چگونه متوجه شناخت عمومی می شویم ؟ ( درک و کاربرد )

3-ویژگی های شناخت علمی را بیان کنید. ( دانش )

4- اثرات شناخت علمی بر شناخت عمومی را بنویسید. ( دانش )

5-اثرات شناخت عمومی بر شناخت علمی را بنویسید. ( دانش )

 

درس چهاردهم :

1-برخورد جوامع با علوم مختلف چگونه است ؟ ( ارزشیابی )

2-مخالفت شناخت عمومی با شناخت علمی ، چه نتایجی را می تواند به دنبال داشته باشد ؟ ( تحلیل )

3-فرهنگ های مختلف با شناخت علمی چگونه برخورد می کنند ؟ ( درک )

4-شناخت حسی چیست و ابزار آن کدام است ؟ ( دانش )

5- منبع و روش شناخت حسی ، چگونه است ؟ ( دانش )

6-شناخت عقلی چیست و ابزار آن کدام است ؟ ( دانش )

7- منبع و روش شناخت عقلی چیست ؟ ( دانش )

8-منظور از استدلال تجربی و تجریدی چیست ؟( درک )

9-ابزار ، منبع و روش شناخت شهودی چیست ؟( درک )

10-منظور از وحی تشریعی چیست ؟ ( درک )

11-معنای عام وحی چیست و وحی کننده آن کیست ؟ ( درک )

12-انواع شناخت شهودی را توضیح دهید. ( درک )

 

درس پانزدهم :

1-منظور از معرفت چیست ؟ ( درک )

2-علت تردید فیلسوفان نسبت  به شناخت حسی چیست ؟ ( تحلیل )

3-اگوست کنت در باره ی شناخت های مختلف چه نظری داشت ؟ ( درک )

4-چرا برخی از اندیشمندان ، تولد جامعه شناسی را به قرن نوزدهم نسبت می دهند ؟ ( درک )

5-رویکرد حسی و تجربی ، چه آسیب هایی را به علوم اجتماعی وارد نمود ؟ ( تحلیل )

6- جامعه شناسی انتقادی ، چگونه سعی نمود محدودیت های جامعه شناسی تجربی را رفع نماید ؟ ( درک )

 

 

 

 

درس شانزدهم :

1-منظور از عقل در مفهوم عام آن چیست ؟ ( درک )

2-شناخت عقلی در معنای عام آن ، به چند دسته تقسیم می شود ؟ ( دانش )

3-منظور از عقل در معنی خاص آن چیست و به چند دسته تقسیم می شود ؟ ( دانش )

4- منظور از علوم اجتماعی عقلی چیست و در کدام جوامع مورد قبول واقع شده است ؟ ( درک )

5- علوم اجتماعی عقلی ، در کدام جوامع جایگاهی ندارد ؟ ( درک )

6-توانمندی های علوم اجتماعی با رویکرد عقلی را بنویسید. ( درک )

7- مهم ترین آسیب رویکرد عقلی به علوم اجتماعی ، چه می تواند باشد ؟ ( تحلیل )

 

درس هفدهم :

1-جهان اساطیری ، چه نوع جهانی می باشد ؟ ( درک )

2-انسان جهان اساطیری ، نیازهای مادی و دنیوی خود را چگونه تامین می کند ؟ ( درک )

3-شناخت عقلانی در جهان اساطیری چه جایگاهی دارد ؟ ( ارزشیابی )

4-جایگاه عقل تجربی و ابزاری در جهان اساطیری چگونه است ؟ ( ارزشیابی )

5-جهان توحیدی چه ویژگی دارد ؟ ( درک )

6-بزرگترین نشانه ی خداوند در جهان توحیدی چیست ؟ ( دانش )

7- عقل در جهان توحیدی از چه جایگاهی برخوردار است ؟ ( درک )

8-سعادت انسانی در جهان توحیدی در چیست ؟ ( درک )

9- منظور از علوم وحیانی چیست و علم لدنی ، به چه علمی گفته می شود ؟ ( درک )

10- چه رابطه ای بین شناخت وحیانی با شناخت عقلانی وجود دارد ؟ ( ارزشیابی )

11-رابطه ی شناخت وحیانی با شناخت حسی چگونه است ؟ ( ارزشیابی )

12- انبیا الهی در باره ی شناخت شهودی چه رهنمودی را ارایه می کنند ؟ ( درک )

 

درس هیجدهم :

1-جهانی که قرآن برای انسان ترسیم می کند چه نوع جهانی است و چه ویژگی دارد ؟ ( درک )

2-علوم طبیعی ، انسانی و اجتماعی در جامعه ی توحیدی ، چه جایگاهی دارند ؟ ( ارزشیابی )

3-ابزارهای شناخت اجتماعی از منظر قرآن کدامند ؟ ( دانش )

4-ویژگی های جامعه ی انسانی در قرآن چگونه تصویر شده است ؟ ( دانش ، درک )

5-از سنت های الهی در قرآن چگونه یاد می شود ؟ ( درک )

6-چند نمونه از سنت های الهی در قرآن را بیان کنید. ( دانش – درک )

 

 

[ دوشنبه ششم بهمن 1393 ] [ 11:23 ] [ فاطمی ]

[ دوشنبه ششم بهمن 1393 ] [ 10:42 ] [ فاطمی ]

[ دوشنبه ششم بهمن 1393 ] [ 10:26 ] [ فاطمی ]

[ دوشنبه ششم بهمن 1393 ] [ 10:20 ] [ فاطمی ]

[ دوشنبه ششم بهمن 1393 ] [ 9:29 ] [ فاطمی ]

[ دوشنبه ششم بهمن 1393 ] [ 9:27 ] [ فاطمی ]

[ دوشنبه ششم بهمن 1393 ] [ 9:25 ] [ فاطمی ]

[ دوشنبه ششم بهمن 1393 ] [ 9:20 ] [ فاطمی ]
.: Weblog Themes By themzha :.

درباره وبلاگ
موضوعات وب
امکانات وب