مطالعات اجتماعی

اجتماع

درس دوم

1)دلایل اجتماعی زندگی کردن انسان چیست ؟

  • انسان با لطبع اجتماعی است – میل طبیعی انسان به  اجتماعی زندگی کردن -
  • تامین نیا زهای انسان

2)منظوراز با لطبع اجتماعی بودن انسان چیست ؟

میل طبیعی انسان به زندگی اجتماعی و ذات  اجتماعی انسان راگویند.

 

3)  تعامل اجتماعی راتعریف کنید؟

انسان معمولا"براساس یک میل طبیعی می خواهد بادیگران  رابطه برقا ر کند 

واگرفرد دیگری به این عمل پاسخ دهد میان آنهارابطه ی اجتماعی برقرار می گردد.

دراین حالت می گوییم تعامل اجتماعی بوجود آمده است .

 

 

4) تعامل اجتماعی چگونه موجب شکل گیری (ما)می شود؟

با شکل گیری تعامل اجتماعی افراد سعی می کنند نکات مشترک ومشابهت هایی میا ن خود ودیگری بیابند

 یا آن هارا تقویت کنند.براسای مشترکات ومشابهت هابه تدریج مجموعه ای واحد یعنی (ما) تشکیل می شود.

 

5) گروه چگونه تشکیل می شود؟

هرچه میزان شباهت هاومشترکات بیشتر باشد مای تشکیل شده عمیق ترمی شود به این ترتیب تعامل طرفین با یکدیگر نیز تداوم می یابد . درچنین حالتی افراد به عنوان یک گروه شناخته می شوند .

به عبارت دیگر :افرادی که خودرا ما تلقی  می کنند و به صورت نسبتا " پایدار ومنظم با یکدیگر تعامل دارند یک گروه راتشکیل می دهند .

 

6) تعریف گروه رابیان کنید ؟

افرادی راکه یک گروه یا جامه راتشکیل می دهند خودرا بصورت ما درک می کنند که فراترازهویت ها ی فردی (من ) آنها ست  .

 

7) تفاوت گروه    و    "ما" را بیان کنید ؟

روابط میان ما سطحی ومحدود مانند مسافران قطار یا کمی قو یتر اما گروه رابطه بسیار قوی تر از مادارد .

 

8) آیا دیگر موجودات زندگی اجتماعی دارند ؟

بله مانند : زنبورعسل – موریانه ها  و مورچه ها 

 

فعالیت 2-1

 

نخستین روزی را که وارد دبیرستا ن شدید در نظر آورید وحد اکثر در سه سطر توضیح دهید

که چگونه وچرا با دیگران رابطه برقرار کردید :

 

نخستین روز مدرسه بعد از وارد شدن به مدرسه چند نفر از دوستانم را که سا ل گذشته با آنها هم کلاسی بودم

دیدم و به طرف آنها رفتم وبا آنها احوال پرسی کرد م وامید واربودیم که امسال هم با هم همکلاسی باشیم

 اما متاءسفانه آنطور نشد در کلاسی که با یکی از دانش آموزان که کنار من نشسته بود

 در باره مدرسه جدید صحبت کردیم وبه این صورت با یک دیگر آشنا شدیم .

من به دلیل اینکه در درسها به من کمک کند

ومشکلاتم را به عنوان یک دوست با او درمیان بگذارم با هم رابطه برقرار کردیم .

فعالیت 3-1

با بررسی نحوه ی دوست شدن خود بایکی از دوستا نتان :

1-انگیزه ی دوستی مشابهت های که بایک دیگر داشته اید یا پس از دوست شدن به دست آورده اید وچگونگی روابط میان خود را بنویسید.

در دوره ی راهنمایی با یکی از دانش آموزان که با من هم محله ای بود دوست شدم

– ماباهم به یک کلاس ورزشیی در محله مان هم می رفتیم واین باعث ارتباط بیشترما می شود

وضمنا" من دردروس ازاو قویتر بودم واو ازمن خواسته بود که در دروس به او کمک کنم

 وضمنا"مسیر مدرسه را باهم می رفتیم وبرمی گشتیم .

 

2) نمونه ای از دوستی هایی راکه به جدایی انجام میده است مطرح کنید

وعلت آن ازهم گسستن پیوند دوستی رامشخص نمایید :

بعضی ازدوستی ها به خاطر فاصله افتادن بین محل سکونت ها به جدایی می انجامد

– بعضی ازدوستی ها به دلیل تغییر افراد وتفاوت آنها درنگرشها به جدایی می انجامد-

 بعضی بخاطر جداشدن مدارس وکلاس هاو...به جدایی می انجامد و...

 

درس سوم

 

1)آیا افراد گروه ملزم به انجام رفتارهای خاص گروه هستند ؟چرا ؟

 بله فردی که درگروه زندگی می کند نمی تواند آزادانه وهرطور که می خواهد عمل کند

وباید برای بقای گروه کارهای خاصی راانجام دهد.

 

2)  هنجار یا الگوی عمل را تعریف کنید ؟

 به رفتارهایی که فرد با عضویت درگروه باید آنهارا انجام دهد ودرصورت رعایت نکردن آن دچار مجازات می شود را هنجار یا الگوی عمل می گویند .

 

3) هنجارهای کلاس را نام ببرید ؟

سلام کردن به معلم – درس خواندن – به موقع به کلاس آمدن– گوش دادن سر کلاس به معلم و...

4)  منظوراز بهنجار  ( normal ) و نابهنجار   (abnormal )  چیست ؟

    به کسی که الگوهای رفتاری گروه راانجام می دهد بهنجار گویند

     کسی که الگوهای رفتاری گروه  خویش راانجام نمی دهد   نابهنجار می گویند .

5)ارزش را تعریف کنید ؟

باتداوم زندگی گروهی به تدریج امور خواصی برای همه یا بیشتر افراد گروه مهم تلقی می شود

 به این امور که برای گروه اهمیت دارد ارزش گفته می شود .

 

6) ارزش های کلاس را نام ببرید ؟

کسب علم – موفقیت تحصیلی – احترام به معلم –  نظم وغیره .

7) تفاوتهای ارزش وهنجار را تعریف کنید ؟

  • ارزشها جهانی هنجارها گروهی اند
  • ارزشها کلی اند وهنجارها جزئی اند.
  • ارزشهاذهنی وهنجار ها بیرونی اند.

8)رابطه ارزش وهنجار رابنوسید ؟

هنجار الگوهای رفتاری گروه است وارزش هنجارهای مهم گروه

هنجار راه رسیدن به ارز شهاست

9) نرم به چه معنا است ؟

 norm

همان هنجار گروه است

فعالیت 4-1

رفتار اعضای خانواده وآشنایان ودوستان خود رادرنظر بگیرید .

 

الف- خانواده :

  • کمک به والدین درکارهای منزل 
  •  مراقبت والدین از کودکان.

 

-مهمانی هنگام ورود سلام کردن – با اطلاع قبلی به مهمانی رفتن

-         عبورومروردرخیابان – حرکت عابر پیاده درپیاده روها- عبورپیاده ها ازخط کشی خیابان ها.

ب – رعایت نکردن این الگوهای عمل برای فرد چه پیامد هایی دارد؟

 

درصورت رعایت نکردن هریک ازموارد بالا فرد به نوعی مجازات خواهد شد

مثلا " هنگامی که فردی ازخیابان درحال عبوراست از خط کشی عابر پیاده یا پل هوایی عبور نکند

 موجب مجروح شدن فرد یا حتی فوت او منجر می شود .

 

فعالیت 5-1

 

برای هریک ازموارد زیر دست کم دوارزش را مشخص کنید ؟

1-    خانواده : صمیمیت-  رعایت پاکدامنی  - محبت و...

2-    مدرسه : کسب دانش احترام به اولیا ء مدرسه – موفقیت تحصیل و...

3-    مسجد : عبادت – پاکیزگی- خلوص-

 

+ نوشته شده در  یکشنبه یکم آذر 1388ساعت 9:19  توسط فاطمی  | 

فصل اول

1-1)رشته ورزشی راکه انتخاب نموده اید ،درنظر بگیرید ودرباره ی موارد زیر درکلاس گفتگو کنید:

1-برای انتخاب این رشته چه ملاک هائی رادرنظر داشته اید؟

2-این شناخت را چگونه به دست آورده اید؟

3-آیا این شناخت درست بوده است؟چرا؟

 

2-1) مناسب است.

 

3-1)مناسب است.

 

4-1)رفتار هم کلاسی ها، همشهری ها،خویشاوندان واعضای گروه کوهنوردی رادرنظر بگیرید وبرای هریک از آنها ،دوالگوی عمل مشخص کنید.

 

 

الگوی عمل

الگوی عمل

هم کلاسی ها

 

 

همشهری ها

 

 

خویشاوندان

 

 

گروه کوهنوردی

 

 

 

5-1)برای هریک ازموارد زیر، دو ارزش را مشخص کنید.

 

 

ارزش

ارزش

باشگاه ورزشی

 

 

حرم ائمه اطهار

 

 

پارک های عمومی

 

 

 

 

 

6-1 )دو گروه اجتماعی رادرنظر بگیرید ،

1-درجدول زیر یک  الگوی عمل ویک ارزش بنویسید.

2-هماهنگی یا تضاد میان الگوهای عمل وارزش ها را مشخص کنید.

 

گروه ها

ارزش

هنجار

هماهنگی یا تضاد

بسیج دانش آموزی

 

 

 

مدرسه

 

 

 

 

7-1)در جدول زیر نتایج  حاصل ازتعارض های گروهی را برای هریک از موارد موجود درجدول نوشته وسازنده یا مخرب بودن این تعارض ها را مشخص کنید.

 

نوع تعارض

نتایج

ارزیابی

المپیادهای علمی

 

 

تعارض بین شیعه وسنی

 

 

 

 

8-1)مناسب است.

 

9-1) مناسب است.

 

10-1 مناسب است.

 

11-1)درباره ارزش های باندهای قاچاق مواد مخدر تحقیق کرده وبراساس آن جدول زیر را کامل کنید.

 

ارزش های گروه ملت

ارزش های باندهای قاچاق مواد مخدر

حالت ورفتار فرد دردوگانگی ارزشی

 

 

 

 

 

 

 

12-1)درباره ارزش های یکی ازگروه های رپ ، هوی متال وامثالهم تحقیق نموده وارزش های آن گروه ها را باارزش های جامعه اسلامی خود مقایسه نمائید.

سپس سه پیامد عضویت درچنین گروهی را مشخص کنید.

 

13-1)نتایج مطلق گرایی را درموارد زیر بنویسید.

1- انتخاب رئیس جمهوری

2- تعیین استاندار

 

14-1)درباره ی یکی از گروه های زیر تحقیق کنید.

1-ساواک در دوران طاغوت

2- مافیا

3-گروه منافقین

ویژگی های اساسی آنها را مشخص نموده  و بگویید چرا این گروه ها دچار تبعیت بی چون وچرا شده اند؟

 

فصل دوم

1-2)تیم ملی فوتبال را درنظر بگیرید سه نقش رادرآن درنظر گرفته وبرای هرنقش دو الگوی عمل بنویسید.

 

2-2) با درنظر گرفتن  نقش های راننده تاکسی - مسافر، نانوا - مشتری  جدول زیر راتکمیل کنید.

 

 

تکالیف

حقوق

راننده تاکسی

1-……………………

2-……………………

1-……………………

2-……………………

مسافر

1-……………………

2-……………………

1-……………………

2-……………………

نانوا

1-……………………

2-……………………

1-……………………

2-……………………

مشتری

1-……………………

2-……………………

1-……………………

2-……………………

 

3-2)درمورد فعالیتهای زیر فکر کرده وپاسخ مناسبی بدهید.

1-خانواده 4 نفره ای را متشکل ازوالدین ،یک برادر ویک خواهر درنظر بگیرید که پدر ومادر خودرادرحادثه ای مانند زلزله ،جنگ ویا تصادف ازدست داده اند.بادرنظر گرفتن الگوهای عمل قبلی آنها ،الگوهای عمل جدید هریک از اعضای باز مانده را بنویسید.

2-فرض کنید یکی از شما برای ادامه تحصیل با خانواده برادر خود که متشکل ازبرادرتان ،همسر وفرزند اوباشد ،زندگی کند.الگوهای عمل هریک از آنها چه تغییراتی می کند؟

 

4-2)نقش های ریاست جمهوری ،رهبری وپاسدار رادرنظر بگیرید وبیان نمائید برای تحقق کدام یک اهداف انقلاب اسلامی ایجاد شده اند؟

 

5-2)یکی ازنظام های زیر رادرنظر بگیرید.

اتومبیل،دوچرخه وسیستم گرمائی

1-سه عنصر ازعناصر آن را مشخص کرده ورابطه متقابل آنها رابایکدیگر مشخص کنید.

2-مشخص کنید هریک از اجزا چه اثری برکل نظام دارد.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6-2مجموعه نقش های مربی ،سرپرست وبازیکنان رادرنظر بگیرید وبه پرسش های زیر در روی شکل پاسخ دهید.

1- وظایف متقابل آنها چیست؟

2 - هریک ازآنها دراین مجموعه چه کاری را انجام می دهند؟

3- این مجموعه چه هدفی را دنبال می کند ؟

4- آیا این مجموعه یک نظام است؟چرا؟

 

7-2) همکاران محترم سه  نظام اجتماعی مشخص را برای  دانش آموزان تعیین نمایند واز هرگروه بخواهند که براساس یکی از آنها به سوالات این فعالیت پاسخ دهند.

8-2)برای هریک از نظام های اجتماعی زیر سه خرده نظام بنویسید.

1- قوه مجریه

 2- نظام تولیدی

9-2) موارد زیر را در شهرداری به عنوان یک نظام  اداری بررسی نمائید.

1-آثار ونتایج مطلوب آن را ذکر کنید.

2- درصورتی که برنظام اجتماعی کل تاثیرات نامطلوبی دارد ،آنها رابنویسید.

 

10-2)درباره اصل 44 قانون اساسی تحقیق نموده وجایگاه بخش خصوصی (اقتصادی)رادرآن مشخص کنید.

 

11- 2) نقش پزشکی رادرنظر بگیرید وبررسی کنید که فرد چه خصوصیاتی باید داشته باشد تا بتواند نقش پزشکی را برعهده بگیرد. دست کم چهار خصوصیت بیان نمائید.

 

12-2)برای بر عهده گرفتن نقش  شهروندی فرد باید کدام هنجارها رایاد بگیرد؟اوالگوهای عمل مربوط به این نقش ها را از کجا یا توسط چه افرادی می آموزد؟

 

13-2)به نظر شما چرا برخی از شهروندان ایرانی دردوران هشت سال دفاع مقدس به جبهه ها رفته وبه درجه شهادت نائل آمدند؟

 

14-2)مناسب است.

 

فصل سوم

 

1-3)باتوجه به ملاک های ذکر شده ،درباره تفاوت های گروه خانواده با گروه های کوهنوردی ،دوستان ،شورای دانش آموزی  و گروه تئاتر که ممکن است شما نیز عضو آن باشید درکلاس بحث وگفتگو کنید.

 

2-3)برای هریک از نقش های زن وشوهری سه مورد تکلیف وسه مورد حقوق بنویسید.

 

3-3)برای هریک ازنقش های زیر چهار مورد الگوی عمل بنویسید.

1-نقش پدر بزرگ

 2- نقش داماد

3-نقش نوه

 4-نقش دختر

4-3)مناسب است.

 

5-3)گفتگو کنید چگونه رشد سریع جمعیت می تواند بر افت تحصیلی ،افزایش اجاره بهای مسکن وتربیت فرزندان اثر منفی داشته باشد.

 

6-3)چهار توانائی خود را درسه مرحله ی آغاز تولد وکودکی وزمان حاضر درنظر گرفته ودردومورد از زمینه های زیرشامل :احساس مسئولیت ،تصمیم گیری ،آینده نگری ،اندیشه های سیاسی واجتماعی مانند نمونه بایکدیگر مقایسه کرده وبه این پرسش پاسخ دهید:

این توانائیها راچگونه واز کجا کسب کرده اید؟

7-3) الف- فکر می کنید اگر خانواده نباشد شما درادامه تحصیلات دانشگاهی ،دوست یابی،انتخاب رشته وازدواج باچه مشکلاتی روبرو می شوید؟به چهار مورد از نقش های ارشادی وحمایتی خانواده ی خود دراین زمینه اشاره نمائید.

ب- نقش ارشادی وحمایتی خانواده درزندگی زوج های جوان درزمان های گذشته وحال را با یکدیگر مقایسه نمائید.

 

8-3) مناسب است.

 

9-3)گفتگو کنید: چندمورد از ناسازگاری های موجود درخانواده های امروزی را نام برده وبرای کاهش میزان این گونه ناسازگاری ها راه حل مناسبی ارائه دهید.

نوع ناسازگاری

ریشه های ناسازگاری

راه حل های ناسازگاری

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10-3)الف- چهارموردازالگوهای عمل مربوط به دوره اول ابتدائی واول دبیرستان را با یکدیگر مقایسه نمائید.

ب-باتوجه به تفاوت الگوهای عمل این دودوره موارد اختلاف جوانان و والدین ونارضایتی آنان را ازیکدیگر مشخص کنید.ازاین بررسی چه نتیجه ای می گیرید؟

 

11-3)چند نمونه از اختلافات خود و والدین خود را ذکر کرده وبرای رفع اختلافات راه حل های مناسبی را ارائه دهید.

+ نوشته شده در  یکشنبه یکم آذر 1388ساعت 9:17  توسط فاطمی  | 

مفاهیم زیر را تعریف کنید(4)

1)  نقش اجتماعی

 

2) انتخاب کور

 

 

3)تضاد طبقاتی

 

4)خود آگاهی

 

صحیح یا غلط را مشخص کنید.(2)

 5 - شناخت حاصل از زندگی با مطالعه و تحقیق بدست می آید.      صحیح             غلط  

6 – مرحله اول در انتخاب نماینده تعیین هدف است.                    صحیح              غلط

7 – هر فرد خود را در آیینه دیگران می بیند و می شناسد.            صحیح             غلط

8 – خانواده برای اقتصاد نیروی کار فراهم می کند.                   صحیح             غلط

 

گزینه صحیح را انتخاب کنید(2)

9 – کدامیک قوانین مجلس را بررسی می کند تا چیزی خلاف شرع و قانون اساسی نباشد.

الف) مجلس خبرگان                                        ب)شورای نگهبان

ج) ریس جمهور                                              د) رهبر

10 – زمانی که پول برای افراد ارزش شود گفته می شود:

الف) تضاد طبقاتی                                        ب) رواج پول پرستی

ج) تحول جامعه                                            د) تورم

11 – در کدام آسیب گروهی فرد دچارشخصیت متزلزل  می شود.

الف)مطلق گرایی گروهی                          ب) بیگانگی با جامعه

ج) تقلید و شخصیت تابع                            د) دوگانگی ارزشی

12 – تلاش کارمندان در اداره جزء کدام فعالیت است:

الف) تولید                                 ب) خدمات

ج) توزیع                                     د) فعالیت اقتصادی

 

جاهای خالی را با کلمات مناسب پر کنید.(2)

13 – اعلان جنگ و صلح و بسیج نیروها وظیفه................................ است.

14 – مهمترین وظیفنمایندگان مجلس.................................است.

15 –رشد صنعت و فن اوری تابع رشد..............................است..

16 – مهمترین اثر خانواده در نظام اجتماعی کل.........................میباشد.

 

سوالات تشریحی:

17 -  اگر حکومتی مشروعیت خود را از دست بدهد چه نتایجی دارد.(نمره1)

 

 

18 – چرا در دوران گذشته رشد جمعیت مشکل ساز نبود. توضیح دهید..(1نمره)

 

 

19 –کنترل اجتماعی را با مثالی شرح دهیدد.(1نمره)

 

 

20 –چهار ویژگی دوران جوانی را بنویسید؟ (1 نمره)

 

 

21 – رشد جمعیت چگونه موجب بیکاری می شود.تجزیه تحلیل کنید.(1نمره)

 

فعالیت:5 نمره

 

22 – برای خانواده دو ارزش و دو هنجار بنویسید

 

23 – جایگزینی اتومبیل به جای درشکه چه تغییراتی را ایجاد کرده است.

 

24 – از آثاررسانه های جمعی در جامعه دو مورد بیان کنید

 

25 – نظام خودکامه و قانونی را مقایسه کنید.(دو مورد)

 

26 – هر کدام از مشاغل زیر چه استعدادهایی نیاز دارند:هر کدام دو مورد

1 – رانندگی:                                                       معلمی:.

 

 

 

 

                                                                        موفق باشید

                                                                       بارم 20 نمره

+ نوشته شده در  یکشنبه یکم آذر 1388ساعت 9:15  توسط فاطمی  | 

فهرست منابع وبلاگ

سخنی بادانش آموزان

شکل گیری زندگی اجتماعی

موضاعتی راجع به دوگانگی ارزشی

نمونه سوالات مفید

نمونه سوالات

نمونه سوال وخلاصه درس پنجم

نمونه سوال وخلاصه درس ششم

نمونه سوال وخلاصه درس هفتم

 

+ نوشته شده در  یکشنبه یکم آذر 1388ساعت 8:56  توسط فاطمی  | 

نمونه سوال وخلاصه درس پنجم

نمونه سوال از درس پنجم

* بسمه تعالی

1.فرد با نظام اقتصادی چه رابطه ای دارد ؟ ( صفحه 86 )

2.رابطه ی شغل با بزرگسال شناخته شدن فرد را توضیح دهید . ( صفحه 86 )

3 .داشتن شغل چه آثاری بر زندگی فرد دارد ؟( صفحه 86 )

4.بین رضایت از شغل و سعادت فردی چه رابطه ای است ؟ (صفحه 87 )

5 . چه رابطه ای بین خلاقیت و شغل افراد وجود دارد ؟ (صفحه 87 )

6 . نتایج و آثار شغل و شاغل شدن را بنویسید .( صفحه 88 )

   

        خلاصه درس پنجم نظام اقتصادی و فرد (1)

 


ادامه مطلب
+ نوشته شده در  یکشنبه یکم آذر 1388ساعت 8:44  توسط فاطمی  | 

نمونه سوال وخلاصه درس ششم

نمونه سوالات درس ششم

۱ . اولین شرط انتخاب شغل چیست ؟ ( صفحه ۸۹)

۲ . نقش استعداد را با ذکر یک مثال توضیح دهید . (صفحه ۸۹ )

۳ . رابطه ی استعداد و هوش با شغل را تو ضیح دهید . ( صفحه ۹۰ )

۴ . توانایی و استعداد چگونه به دست می آید ؟ ( صفحه ۹۰)

۵ . مهارت از چند راه بدست می آید برای هر کدام  یک  مثال بزنید . (صفحه ۹۱ )

۶ . امروزه اغلب مهارت ها چگونه است و از چند راه بدست می آید ؟ (صفحه ۹۲ )

۷ . درباره ی  مفهوم خویشتن پنداری توضیح دهید . (صفحه ۹۲ )

۸ . نقش محیط  اجتماعی را در انتخاب  شغل با ذکر یک مثال توضیح دهید . (صفحه ۹۴ )

۹ . عوامل موثر بر انتخاب شغل را نام ببرید .( صفحه۹۴)

خلاصه درس ششم
 

ادامه مطلب
+ نوشته شده در  یکشنبه یکم آذر 1388ساعت 8:42  توسط فاطمی  | 

درس هفتم فصل چهارم

نمونه سوال از درس هفتم

۱.آسیب های نظام اقتصادی را نام برده وبنویسید مهمترین آن کدام است ؟( صفحه ۹۵  )

۲.مفهوم بیکاری آشکار را توضیح دهید . ( صفحه۹۵)

۳.انواع بیکاری را با ذکر مثال توضیح دهید . ( صفحه ۹۵ )

۴.عدم هماهنگی میان نظام آموزشی و نظام اقتصادی چگونه سبب بیکاری می شود ؟( صفحه ۹۷ )

۵.منظور از اتوماسیون چیست  و در کدام کشورها سبب بیکاری می شود ؟ ( صفحه۹۷ )

۶.عوامل بیکاری خارج از نظام  اقتصادی را نام ببرید . ( صفحه ۹۷ )

۷.منظور از مشاغل کاذب چیست و چرا افراد به این مشاغل روی می آورند ؟ ( صفحه ۹۸ )

۸.منظور از مشاغل واسطه ای چیست ؟ ( صفحه ۹۸ )

۹.نشانه های عدم تعادل در نظام اقتصادی  چیست ؟ ( صفحه ۹۸ )

۱۰.منظور از رکود اقتصادی چیست ؟ و چگونه سبب بیکاری می شود ؟ ( صفحه ۹۸-۹۹ )

۱۱.منظور از زیربنای اقتصادی چیست و چکونه سبب بیکاری می شود ؟ ( صفحه ۹۹ )

۱۲.عوامل بیکاری درون نظام اقتصادی را نام ببرید . ( صفحه ۹۹ )

 

خلاصه درس هفتم
 

ادامه مطلب
+ نوشته شده در  یکشنبه یکم آذر 1388ساعت 8:34  توسط فاطمی  | 

نمونه سوال

١-شناخت حاصل از زندگي را با ذكر مثال توضيح دهيد .

١/٥

٢شكل گيري ما در رابط اجتماعي چگونه بوجود مي آيد با ذكر مثال ؟

١

٣-دو نمونه از تضادها و تعارض هاي گروهي را نام ببريد كه يكي از آنها براي كشور سود دارد و ديگري مضر است ؟

١

٤-آرمان اجتماعي را با ذكر مثال تعريف كنيد .

١

٥-پايدارترين گروه را نام ببريد و تفاوت هاي آن را با ديگر گروهها بنويسيد .

١/٥

٦-فردي كه در بزرگسالي در تصميم گيري دچار مشكل مي شود ناشي از چيست ؟

١

٧-مفهوم زير را تعريف كنيد .

فعاليت اقتصادي

١

٨-نظام آموزشي با نظام اقتصادي چه نوع رابطه اي دارد ؟

١

٩- پيامد نامناسب نظام اقتصادي چيست ( توضيح دهيد )

١/٥

١٠ -خويشتن پنداري را به عنوان يكي از عوامل عمده در انتخاب شغل توضيح دهيد .

١/٥

١١ -چه عواملي در نظام سياسي باعث عدم تعادل نظام اجتماعي مي شود؟

١

١٢ -اساس و مبناي نظام سياسي چيست ؟

./٥

١٣ -وجود احزاب و انجمن ها در جامعه چه آثار و نتايجي دارد ؟

١/٥

فعاليت

١-يك نظام اجتماعي را مثال بزنيد و موارد زير را بررسي كنيد .

١) ايجاد نظام اجتماعي از چه نقش هايي تشكيل شده است ؟

٢) هريك از اين نقش ها چه وظايفي نسبت به يك ديگر دارند .

٣) پيوستگي اين نقش ها چه هدفي را دنبال مي كند .

٢

٢-بعضي از استعدادها و توانايي هاي لازم براي مشاغل زير را پر نماييد .

كشاورزي مديريت

١/٥

٣-دو مورد از ويژگي هاي نظام خودكامه و نظام قانوني را بنويسيد .

١/٥

جمع كل بارم ٢٠

موفق و مويد باشيد .

+ نوشته شده در  یکشنبه یکم آذر 1388ساعت 8:28  توسط فاطمی  | 

نمونه سوالات

١-شناخت حاصل از زندگي را با ذكر مثال توضيح دهيد .

١/٥

٢-شكل گيري ما در رابط اجتماعي چگونه بوجود مي آيد با ذكر مثال ؟

١

٣-دو نمونه از تضادها و تعارض هاي گروهي را نام ببريد كه يكي از آنها براي كشور سود دارد و ديگري مضر است ؟

١

٤-آرمان اجتماعي را با ذكر مثال تعريف كنيد .

١

٥-پايدارترين گروه را نام ببريد و تفاوت هاي آن را با ديگر گروهها بنويسيد .

١/٥

٦-فردي كه در بزرگسالي در تصميم گيري دچار مشكل مي شود ناشي از چيست ؟

١

٧-مفهوم زير را تعريف كنيد .

فعاليت اقتصادي

١

٨-نظام آموزشي با نظام اقتصادي چه نوع رابطه اي دارد ؟

١

٩- پيامد نامناسب نظام اقتصادي چيست ( توضيح دهيد )

١/٥

١٠ -خويشتن پنداري را به عنوان يكي از عوامل عمده در انتخاب شغل توضيح دهيد .

١/٥

١١ -چه عواملي در نظام سياسي باعث عدم تعادل نظام اجتماعي مي شود؟

١

١٢ -اساس و مبناي نظام سياسي چيست ؟

./٥

١٣ -وجود احزاب و انجمن ها در جامعه چه آثار و نتايجي دارد ؟

١/٥

فعاليت

١-يك نظام اجتماعي را مثال بزنيد و موارد زير را بررسي كنيد .

١) ايجاد نظام اجتماعي از چه نقش هايي تشكيل شده است ؟

٢) هريك از اين نقش ها چه وظايفي نسبت به يك ديگر دارند .

٣) پيوستگي اين نقش ها چه هدفي را دنبال مي كند .

٢

٢-بعضي از استعدادها و توانايي هاي لازم براي مشاغل زير را پر نماييد .

كشاورزي مديريت

١/٥

٣-دو مورد از ويژگي هاي نظام خودكامه و نظام قانوني را بنويسيد .

١/٥

جمع كل بارم


+ نوشته شده در  سه شنبه بیست و ششم آبان 1388ساعت 11:54  توسط فاطمی  | 

دوگانگی ارزشی چیست؟

 
در دوره جواني به دليل افزايش سطح آگاهي، شناخت و رشد تفکر نوجوان مي تواند به طور انتزاعي فکر کند و استدلال داشته باشد و باورها و ارزشهاي موجود در خانواده و جامعه را با استفاده از توان جديد خود، بازسازي نمايد. نوجواني، دوره انتقال از کودکي به بزرگسالي است که در همه زمينه ها بروز مي نمايد: رفتارهاي کودکانه را بتدريج از دست مي دهد، خواهان استتقلال است، مي خواهد همه چيز را خود تجربه کند، افکار انقلابي دارد، طغيانگر است، تمايل به تنهايي دارد، رابطه با همسالان براي او ارزش بسياري دارد و در برابر دستورات بزرگسالان مقاومت مي کند.

جواني، دوره نوسان رفتاري نيز هست، يعني نوجوان مدام در حالت رفت و برگشت بين حالات کودکي و نوجواني است. با توجه به شناختي که از خود، تواناييها، شرايط و امکانات کسب نموده، خواستار رفتار بزرگسالانه است، در حالي که تجربه لازم را ندارد......

با توجه به ويژگيهاي خاص نوجواني ، اين دوران با مشکلات خاص خود نيز مواجه است . فراهم نبودن شرائط تربيتي مناسب ، عدم آشنائي اوليا و مربيان با نيازها و ويژگيهاي نوجوان علل اساسي بوجود آمدن مشکلات دوران نوجواني هستند. شناخت اين مشکلات شايد بعد از شناخت ويژگيها و نيازهاي مرحله نوجواني اولين گام موثر در کمک به نوجوان براي داشتن يک مرحله رشدي سالم مي‌باشد.

مسايلي عمده اي را كه در دوره نوجواني مطرح ميشود مي توان در سه دسته مورد توجه قرار داد : اول مسایل رشد اجتماعی و عاطفی شخصیت، دوم رشد جسمی ،تغییرات فیزیولوژیک . روابط جنسی و در قسمت سوم یادگیری و مسایل فکری و هوشی . از جمله مهمترین مشکلات دوره نوجوانی و جوانی عبارت است از: بحران هویت ، انحرافات اجتماعي ، انحرافات جنسی ، اختلالات عاطفی( افسردگی)، پرخاشگری ، ، مشکلات تحصیلی ، مشکلات خانوادگی ، مشکلات شغلی....

انحرافات اجتماعی

با اینکه در بروز انحرافات اجتماعی عوامل مختلفی دخالت دارند، اما شرائط ویژه دوران جوانی مثل تمایل به توجه طلبی و استقلال شخصی ، تمایل به عضویت در گروهها و باعث می‌شود که دوره مستعدی برای راه اندازی این انحرافات باشد وبه اين ترتيب و با توجه به هيجاناته خاص خود به مرحله بعد كه دوگانگي ارزشي است تبديل ميشود...

 

مشكل عمده ي خيلي جوانها اينه كه قبل از اينكه خيلي چيزارو بشناسند براشون اتفاق ميوفته و باهاشون روبرو ميشند

عشق, ترانه , نماز, عزاداري, سخنراني, اينترنت, دانشگاه, درس,  روبرو شدن با جنس مخالف , مسجد .... 

شما بارها مشاهده كرديد كه جواني وقتي يك در جديد روبروي او باز ميشود  در آن ميماند....بعد از آن باز که دنیایه جدیدی برای او باز شد باز در آن میماند....

درهای فراوانی که حتی  به ته هیچ کدام از این خانه ها نمیرسد....!

                      به اين مي گن: دوگانگي ارزشي←

                             پول + آب + نان = زندگي

+ نوشته شده در  یکشنبه هفدهم آبان 1388ساعت 8:10  توسط فاطمی  | 

مطالب قدیمی‌تر